Skip to main content

Loonkostenvoordeel voor bijzondere doelgroepen

Wist u dat uw organisatie tegemoetkomingen kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst nemen van een werknemer uit een bijzondere doelgroep? Datzelfde geldt ook voor werknemers met een relatief laag inkomen. Op die manier wordt niet alleen de arbeidsparticipatie van werknemers uit bijzondere doelgroepen bevorderd, maar kunnen de regelingen uw organisatie ook een financieel voordeel opleveren; een voordeel dat wel tot € 6.000 per werknemer per jaar kan oplopen.

Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Deze wet regelt dat uw organisatie voor bepaalde groepen werknemers voordeel kan ontvangen. Dat zijn de loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werknemers in bijzondere doelgroepen en het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers met een relatief laag inkomen. Uw organisatie ontvangt die voordelen echter alleen wanneer de werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen én wanneer u als werkgever uw administratie op orde heeft.

Voorwaarden

Voor werknemers die over het hele kalenderjaar gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% (per 1-1-2024: 104%) van het wettelijk minimumloon verdienen bij een 40-urige werkweek, kunt u LIV ontvangen. De werknemer moet in dat jaar wel minstens 1.248 verloonde uren hebben. De ureneis geldt niet naar rato, dus óók als een werknemer in de loop van het jaar in dienst komt. De werknemer moet wel verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Per verloond uur van de werknemer ontvangt uw organisatie € 0,49, met een maximum van € 960 per werknemer per kalenderjaar. Het LIV wordt na afloop van het kalenderjaar automatisch toegekend voor alle werknemers die aan de eisen voldoen.

Wat zijn de doelgroepen?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming per uur voor werknemers uit een van de volgende doelgroepen:

– Arbeidsgehandicapte werknemers
– Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers
– De doelgroep van de banenafspraak en scholingsbeperkten
– Oudere uitkeringsgerechtigden

Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en voor oudere uitkeringsgerechtigden bedraagt € 3,05 per werknemer per uur, met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar, gedurende maximaal drie jaar. Bij herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer kan uw organisatie één jaar aanspraak maken op dit LKV. Per 2026 zou het LKV oudere werknemer komen te vervallen, althans volgens de Voorjaarsnota 2023. Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen of scholingsbeperkt zijn, is € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar en duurt nu nog maximaal drie jaar. Er bestaan echter plannen om dit LKV net zo lang te laten duren als de dienstbetrekking.

Doelgroepverklaring

Wilt u LKV’s kunnen aanvragen, dan dient u als werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring in uw administratie op te nemen. De werknemer kan die zelf aanvragen of hij kan de werkgever hiervoor machtigen. Dit moet binnen drie maanden na indiensttreding gebeuren. Voor het ontvangen van LKV moet de werkgever in de aangifte loonheffingen bij de betreffende indicatie ‘JA’ invullen. Als dat ook voor eerdere aangiftetijdvakken geldt, moet u voor die tijdvakken een correctiebericht sturen zodat u geen deel van het LKV misloopt. De periode van drie of één jaar start namelijk op het moment van indiensttreding. U hebt daarvoor tot 1 mei van het volgende kalenderjaar de tijd; daarna wordt de berekening definitief. Zonder doelgroepverklaring zal de Belastingdienst uw verzoek om LKV via de loonaangifte als onjuist beschouwen. Bij een onterechte LKV-aanvraag kan de Belastingdienst een boete opleggen en moet u ten onrechte ontvangen LKV terugbetalen.

Jeugd-LIV

Sinds 1 januari 2018 bestaat het jeugd-LIV; een tegemoetkoming per uur voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar, onder deze drie voorwaarden:

– de jongere is verzekerd voor één of meer werknemersverzekering(en);
– hij heeft een gemiddeld uurloon dat minstens het wettelijk minimumloon is voor zijn leeftijdscategorie, maar niet hoger dan het minimumloon voor één leeftijdscategorie hoger;
– hij was op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar oud.

Het jeugd-LIV wordt op 1 januari 2024 afgeschaft maar in 2024 wordt het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023 nog wel uitbetaald. Het huidige kabinet was voornemens per 2025 het een en ander te wijzigen aan de LKV’s. Gezien de huidige demissionaire status zijn de plannen vooralsnog onzeker aangezien daar een wetswijziging voor nodig is.