Skip to main content

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij LinQxx (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75610612, voorheen onder nummer 66844290) partij is. De andere partij(en) van de overeenkomst(en) worden hierna aangeduid als ‘de wederpartij’. Hierna worden LinQxx en de wederpartij(en) gezamenlijk ‘partijen’ genoemd.

2) Een of meer nietige of vernietigde of anderszins ongeldige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden tast(en) de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3) In geval van strijdige afspraken, gaan de afspraken in de offertes, overeenkomsten en correspondentie vóór deze algemene voorwaarden. Gewijzigde afspraken vallen onder de bestaande opdracht.

4) Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Er komt er pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke instemming door LinQxx, dan wel door uitvoering van de opdracht door LinQxx.

5) Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen waarbinnen de wederpartij akkoord kan gaan met de inhoud ervan. Tot het akkoord van de wederpartij kan LinQxx de offerte intrekken of aanpassen, hetgeen de geldigheidsduur van de offerte niet verlengt. De wederpartij kan niet akkoord gaan met een deel van de offerte tegen de afzonderlijk daarvoor aangegeven prijs en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Indien de offerte niet (geheel) akkoord wordt bevonden door de wederpartij, gelden daaropvolgende tegenvoorstellen van de wederpartij niet als een nieuw aanbod en de reacties van LinQxx daarop niet als aanvaarding.

6) De overeenkomst wordt aangegaan voor drie jaar (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en daarna telkens voor de duur van één jaar stilzwijgend verlengd.

ARTIKEL 2 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1) LinQxx spant zich naar beste kunnen in om het voor de wederpartij gewenste resultaat te bereiken en is bevoegd daartoe alle handelingen te verrichten die zij daarvoor wenselijk acht, waaronder het doorvoeren van wijzigingen en het naar eigen inzicht beschikken over het door de wederpartij ter beschikking gestelde budget voor het uitvoeren van de afspraken, tenzij de wederpartij bestedingsvoorkeuren heeft kenbaar gemaakt waarmee LinQxx schriftelijk heeft ingestemd.

2) Het resultaat van de verplichtingen van LinQxx wordt mede bepaald door factoren waarop LinQxx geen of weinig invloed heeft, zoals storingen, virussen, de beslissingsvrijheid van derden, de invloed van derden op de werking en weergave van de benodigde systemen, voorwaarden aan het gebruik van externe diensten (zoals zoekmachines, websites en social media kanalen), beschikbaarheid van bijvoorbeeld domeinnamen en het effect van door de wederpartij aan de website doorgevoerde wijzigingen op de uitvoering en de prestatie van de dienstverlening/werkzaamheden van LinQxx. Als gevolg van marktwerking kunnen wisselende tarieven van derden van toepassing zijn die door LinQxx niet kunnen worden beïnvloed.

3) Uitlatingen door LinQxx over termijnen zijn indicaties en nooit fataal. De enkele overschrijding van de termijnen leidt derhalve niet tot verzuim van LinQxx.

4) LinQxx mag de overeengekomen diensten (tijdelijk) buiten gebruik stellen zonder dat hierdoor vorderingen ontstaan voor de wederpartij.

5) LinQxx mag derden inschakelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Stelposten voor de diensten van derden scheppen geen verplichtingen tussen partijen.

6) LinQxx registreert domeinnamen op haar eigen naam. De wederpartij heeft geen zeggenschap over deze registratie.

7) De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het tijdig verstrekken van alle benodigde informatie (zoals de informatie die door LinQxx wordt gevraagd en informatie om toegang te verkrijgen tot bepaalde accounts, websites of campagnes van de wederpartij) en het tijdig doorgeven van wijzigingen, bijvoorbeeld aan de website, waarbij wordt aangenomen dat de beschikbaar gestelde informatie vrij mag worden gebruikt en gepubliceerd en door LinQxx mag worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van haar dienstverlening. LinQxx mag erop vertrouwen dat de informatie van de wederpartij juist en volledig is, waaronder wordt verstaan niet in strijd met de wet of anderszins onrechtmatig of in strijd met rechten van derden of in strijd met enige regels omtrent terbeschikkingstelling door de wederpartij en bedoeld voor het gebruik door LinQxx voor de overeengekomen doeleinden.

8) De wederpartij zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van LinQxx zou kunnen aantasten.

9) De wederpartij mag geen vorderingen van LinQxx overdragen of in gebruik geven aan derden.

10) De wederpartij mag de aangeboden diensten alsmede de diensten van derden niet anders gebruiken dan in overeenstemming met de gemaakte afspraken en de daarvoor geldende voorwaarden en dient absolute en volledige geheimhouding te betrachten omtrent alle informatie die hem ter kennis is gekomen door het contact met LinQxx. Indien de wederpartij hiertoe niet meer in de gelegenheid is, is de wederpartij verplicht LinQxx hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11) Door de wederpartij als vertrouwelijk aangemerkte informatie zal door LinQxx enkel worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel.

12) Partijen leggen voornoemde verplichtingen tevens op aan hun medewerkers en aan derden die zijn belast met de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen verplichtingen.

13) Onverminderd de overige verplichtingen van partijen, mag LinQxx de nakoming van haar verplichtingen (gedeeltelijk) opschorten als deze nakoming wordt belemmerd als gevolg van een oorzaak die niet aan haar valt te wijten, deze opschorting weer opheffen als zij daartoe aanleiding ziet en eventuele kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

14) LinQxx deelt informatie met de wederpartij en derden indien dit volgens LinQxx noodzakelijk dan wel wenselijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. Deze informatie is vertrouwelijk en mag op geen enkele wijze door de wederpartij beschikbaar worden gesteld aan derden, worden veranderd, gewijzigd of gekopieerd, of (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, toegankelijk gemaakt of overgedragen.

15) De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de handelingen van LinQxx, tenzij schriftelijk anders kenbaar wordt gemaakt.

16) LinQxx is gerechtigd om eigen informatie te verwerken in de dienstverlening voor de wederpartij, zoals vermelding van naam en logo op een website.

17) LinQxx maakt geen reservekopieën of backups. De wederpartij is gerechtigd één reservekopie te maken, zijnde een stoffelijk voorwerp waarop de identieke programmatuur is vastgelegd en uitsluitend bedoeld ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.

ARTIKEL 3 – BETALINGEN

1) Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen. De wederpartij blijft verantwoordelijk voor de door hem aangegane betalingsverplichtingen, ook jegens derden.

2) De betalingstermijn van de facturen van LinQxx is 7 dagen. Door betaling van bedragen verklaart de wederpartij telkens akkoord te zijn met de hoogte van de bedragen, hun bestemming en de wijze van nakoming van de overeenkomst door LinQxx. De betalingsverplichting kan niet door de wederpartij worden opgeschort of verrekend. Bij niettijdige betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en geldt een rente van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Daarnaast is de wederpartij gehouden om alle kosten te voldoen, daaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten begrepen, ter hoogte van minimaal 15% van de hoofdsom dan wel een minimumbedrag van € 50,-.

3) LinQxx is gerechtigd de bestemming van de betalingen te kwalificeren en deze kwalificatie is leidend.

4) Indien LinQxx de overeenkomst niet (meer) kan nakomen en/of extra kosten ontstaan als gevolg van een oorzaak die te wijten valt aan of in de risicosfeer ligt van de wederpartij, blijft de wederpartij verplicht om de verplichtingen jegens LinQxx na te komen, waaronder betaling van de overeengekomen bedragen, de kosten en het gedeelte van de overeenkomst dat LinQxx reeds is nagekomen.

5) Indien is overeengekomen dat de betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

1) LinQxx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die buiten haar toedoen is ontstaan en/of is ontstaan door de wederpartij of door derden (bijvoorbeeld als gevolg van misbruik, fraude of niet (volledig) functionerende diensten van derden). De wederpartij vrijwaart LinQxx volledig tegen vorderingen van derden en vorderingen die daarmee verband houden, waaronder een onjuist gebruik van de diensten. De wederpartij blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem aangegane verplichtingen (accounts, websites etc.) die ten behoeve van de dienstverlening van LinQxx worden ingezet.

2) De aansprakelijkheid van LinQxx zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekering uitkeert en alleen als LinQxx opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld waardoor schade is ontstaan, in welk geval de aansprakelijkheid zich beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en winstderving, is uitgesloten. Voor zover de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van LinQxx beperkt tot het bedrag dat de wederpartij in de afgelopen 6 maanden heeft betaald voor de dienstverlening van LinQxx, dan wel het gemiddelde bedrag over een periode van 6 maanden indien de overeenkomst langer dan 2 jaar is uitgevoerd.

3) Alle rechtsvorderingen van de wederpartij vervallen indien zij niet binnen 6 maanden na het lijden van de schade bij LinQxx zijn ingesteld.

4) Voor het gebruik van enkele diensten is een aanvullende overeenkomst nodig tussen de wederpartij en de dienstaanbieder. LinQxx fungeert hierbij enkel als tussenpersoon namens en voor rekening van de wederpartij. De overeenkomst komt tot stand tussen de wederpartij en de dienstaanbieder. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomsten. De wederpartij wendt zich direct tot de derde indien er een geschil is dat zijn oorsprong vindt in een dienst van die derde en vrijwaart LinQxx dienaangaande.

ARTIKEL 5 – EINDE VAN DE OVEREENKOMST

1) De overeenkomst kan door de wederpartij schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de looptijd, met een opzegtermijn van één maand. LinQxx kan de overeenkomst maandelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

2) De overeenkomst eindigt zodra een van de partijen surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard of zodra op hem/haar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

3) Door het beëindigen van de overeenkomst worden openstaande facturen van LinQxx direct opeisbaar.

4) Afspraken die naar hun aard bestemd zijn om te blijven gelden na beëindiging van de overeenkomst, blijven na de beëindiging onverkort van kracht.

5) De wederpartij is gehouden al hetgeen is en wordt ontvangen in het kader van de overeenkomst, te staken dan wel aan LinQxx te retourneren zodra de overeenkomst is geëindigd, behoudens datgene wat naar de aard of de overeenkomst niet kan of behoeft te worden gestaakt dan wel geretourneerd.

6) Informatie die verband houdt met (de resultaten van) de dienstverlening door LinQxx (bijvoorbeeld statistieken) mag alleen na schriftelijke toestemming van LinQxx worden gebruikt door de wederpartij.

7) Algemene gegevens die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door LinQxx zijn gebruikt en/of gepersonaliseerd, zoals geografische telefoonnummers, worden 60 dagen na het einde van de overeenkomst weer vrijgegeven voor gebruik door derden.

ARTIKEL 6 – OVERIGE BEPALINGEN

1) Alle intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de partijen waaraan zij toebehoren, zijnde LinQxx of de licentiegevers. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LinQxx of diens licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de wederpartij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. De wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van LinQxx of diens licentiegevers (kunnen) bevatten. De wederpartij verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
2) LinQxx verleent de wederpartij niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, welke rechten door de wederpartij gedurende de looptijd van de overeenkomst mogen worden gebruikt binnen de eigen onderneming, mits dit in overeenstemming is met het overeengekomen doel. Het is de wederpartij niet toegestaan aanduidingen van intellectueel eigendom van LinQxx of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

3) De wederpartij verleent LinQxx een onbeperkt recht teneinde LinQxx in staat te stellen aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en verleent toestemming voor het beschikbaar stellen aan derden en het openbaren, wijzigen of veelvoudigen van deze rechten.

4) LinQxx verwerkt de door de wederpartij aan haar ter beschikking gestelde (persoons)gegevens in overeenstemming met de wet, de Autoriteit Persoonsgegevens en haar privacyverklaring (te vinden op www.linqxx.nl).

5) LinQxx mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst (gedeeltelijk) overdragen en/of uitbesteden aan derden en de resultaten van de dienstverlening inzetten en gebruiken in haar dienstverlening voor andere klanten.

6) In geval van geschillen, is de administratie van LinQxx leidend.

7) Gedurende een periode van twee maanden na aflevering, zal LinQxx naar beste vermogen eventuele fouten, indien deze tot haar risicosfeer behoren, gratis herstellen op een door haar te bepalen locatie en wijze, mits de fouten binnen die periode gedetailleerd schriftelijk omschreven door de wederpartij zijn gemeld bij LinQxx. LinQxx kan niet garanderen dat de fouten zullen worden hersteld. Herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens valt niet onder deze garantie. Deze garantie vervalt zodra de wederpartij wijzigingen aanbrengt in het door LinQxx vervaardigde resultaat. Na afloop van voornoemde periode is LinQxx niet gehouden fouten, al dan niet kosteloos, te herstellen.
Datum laatste aanpassing: 19-08-2019